Iridaceae

From Planet Plants | The plants wiki
Jump to: navigation, search

Iridaceae is a family in major group angiosperms with 80 genera and 1500+ species.

Iridaceae genera

 • Acidanthera
 • Alophia
 • Anapalina
 • Aristea
 • Babiana
 • Bobartia
 • Calydorea
 • Chasmanthe
 • Cipura
 • Cobana
 • Crocosmia
 • Crocus
 • Cyanixia
 • Cypella
 • Devia
 • Dierama
 • Dietes
 • Diplarrena
 • Duthiastrum
 • Eleutherine
 • Ennealophus
 • Ferraria
 • Freesia
 • Geissorhiza
 • Gelasine
 • Geosiris
 • Gladiolus
 • Herbertia
 • Hesperantha
 • Hesperoxiphion
 • Homeria
 • Iris
 • Isophysis
 • Ixia
 • Juno
 • Kelissa
 • Klattia
 • Lapeirousia
 • Larentia
 • Lethia
 • Libertia
 • Mastigostyla
 • Melasphaerula
 • Micranthus
 • Moraea
 • Nemastylis
 • Neomarica
 • Nivenia
 • Oenostachys
 • Olsynium
 • Onira
 • Orthrosanthus
 • Patersonia
 • Phalocallis
 • Pillansia
 • Pseudiris
 • Pseudotrimezia
 • Radinosiphon
 • Rheome
 • Romulea
 • Salpingostylis
 • Savannosiphon
 • Sessilanthera
 • Siphonostylis
 • Sisyrinchium
 • Solenomelus
 • Sparaxis
 • Sphenostigma
 • Synnotia
 • Syringodea
 • Tapeinia
 • Thereianthus
 • Tigridia
 • Trimezia
 • Tritonia
 • Tritoniopsis
 • Watsonia
 • Witsenia
 • Xenoscapa
 • Zygotritonia